<
X

 

ระบบการทำงานของ “น้องชายสุดรัก”


ระบบการทำงานของ น้องชายสุดรัก

น้องชายแข็งตัวได้อย่างไร?

– หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศต้องไม่ตีบ เพราะการที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวต้องมีเลือดไปคั่ง หากมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับหลอดเลือดจะส่งผลให้หลอดเลือดแดงแข็งไม่ยืดหยุ่น เลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงได้อย่างเต็มที่ทำให้ไม่แข็งตัวในที่สุด ภาวะที่ทำให้หลอดเลือดแข็งได้แก่ ผู้ที่สูบบุหรี่อย่างหนัก โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

– ระบบประสาทส่วนปลายซึ่งเป็นระบบที่จะรับความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสทางร่างกาย ส่วนใหญ่เกิดจากการกระตุ้นที่อวัยวะเพศโดยตรง

– ระบบไขสันหลังซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงการรับความรู้สึกจากประสาทส่วนปลายไปยังประสาทส่วนกลาง และถ่ายทอดคำสั่งมายังองคชาติ

– ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งประกอบด้วยสิ่งเร้าทั้งหลาย เช่น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น รวมทั้งจิตนาการณ์และประสบการณ์ในอดีต

– สภาวะทางจิตใจ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระตุ้นด้วยรูป รส กลิ่น เสียง จินตนาการร่วมด้วย


ย้อนกลับ